Oferta

Oferta, którą Państwu przedstawiamy jest skierowana do Wspólnot Mieszkaniowych i Właścicieli Indywidualnych Nieruchomości. W ramach umowy o administrowanie proponujemy przejęcie od Wspólnoty następujących czynności:

1. Aktualizacja i bieżące ewidencjonowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali oraz innych niezbędnych dokumentacji,
2. Ubezpieczenie budynku położonego na nieruchomości wspólnej,
3. Opłacanie podatków i innych opłat publiczno-prawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
4. Przygotowywanie i zawierania samodzielnie lub wraz z Zarządem Wspólnoty umów o dostawę, roboty, bądź na usługi, kontrola prawidłowości wykonania tych umów oraz ich rozwiązywanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych,
5. Reprezentacja ogółu właścicieli w sprawach dotyczących wspólnoty przed sądem i innymi instytucjami oraz reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz w stosunkach z innymi kontrahentami,
6. Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty oraz posiedzeń zarządu wspólnoty,
7. Przygotowywanie propozycji projektów uchwał właścicieli do podjęcia na zebraniu,
8. Realizacja rocznego planu gospodarczego,
9. wydawanie na wniosek właścicieli zaświadczeń dla opieki społecznej, Urzędu Skarbowego i innych instytucji,
10. Realizacja uchwał właścicieli lokali,
11. Wykonywanie innych czynności związanych z prawidłową eksploatacją nieruchomości wspólnej wyżej nie wymienionych, na które nie jest potrzebna zgoda właścicieli lokali wyrażona w formie uchwały